Программа аттестации Дайто рю айки дзю-дзюцу

                          6 kyu

Tachiai                           Idori

Ippondori                    Ippondori

Gyakuudedori              Gyakuudedori

 

                          5 kyu

Tachiai                            Idori

Kurumadaoshi               Kurumadaoshi

Uraotoshi                      Hijigaeshi

 

                          4 kyu

Tachiai                            Idori

Koshiguruma                Shiborigaeshi

Obiotoshi                     Dakijime

Kotegaeshi                   Kotegaeshi

 

                           3 kyu

Tachiai                             Idori

Karaminage                   Karaminage

Kirikaeshi                      Nukitedori

Shihonage                      Hizajime

Shihonage Ura 

 

                           2 kyu

Ushirodori

Tachieridori

Ryokatahineri

Ryohijigaeshi

Dakijimedori

Kataotoshi

 

                           1 kyu

Hanzahandachi

Hanminage

Uraotoshi

Izori

Kataotoshi

Iriminage

 

2 dan

Tachiai                  Idori              Ushirodori               Hanzahandachi

Gyakudasuki       Kotejume        Tsukitaosi             Shutozume

Hikiotosi             Gyakudasuki   Sukuinage             Kotegaeshi

Kubinage             Hijikujiki         Sukuinage            Susodori

Susobarai           Kobagaeshi       Kubinage              Hijikujiki

Seoinage            Shutozume        Hijikujiki              Irimizume

Shutozume          Kubihineri

Kataguruma         Kotegaeshi

Kotegaeshi          Katahadori

Koshiguruma        Kamatezume

Sekujiki               Gyakugote

 

3 dan

Tachiai                  Idori                Ushirodori            Hanzahandachi

Tsuriotoshi          Tsuriotoshi      Makizumeotoshi    Makizume

Sotogote             Temakura        Uchiudegaeshi      Hijikujiki

Makizume            Sotogote         Wakikarame         Asijime

Wakizume            Makizume        Kiriha 1               Katahagaeshi

Gansekiotoshi       Kobushikaesi     Kiriha 2              Wakikujiki

Kubiwa                Dakikujiki         Kataudenage

Uchiudegaeshi      Karamezume

Hitiribiki              Kiriha

Ipponkatsugi         Uhiudegaesi

Shihonage             Gasshodori