Программа Мотоха йошин рю

MOTO-HA YOSHIN RYU JU-JUTSU

Bushinkai Honbu syllabus under supervision of Radishevsky Evgeny, Kyoshi, 7 dan, menkyo kaidensha

 Techniques marked in bold are required for certification.

Some elements of the closed sections does not include in this syllabus.

Выделенным шрифтом отмечена техника, необходимая для аттестации.

В данную программу не включены ряд элементов закрытых разделов.

 SHODAN

Kihon no kata

1.Katate dori - Gyaku kime nage

2.Ryogote dori - Kime dori

3.Kekomi - Kekomi dori

4.Kataeri dori - Kote ori

5.Ryoeri dori - Kote gaeshi

6.Ushiro dori - Ushiro nage

7.Men tsuki - Kote ori

8.Men uchi - Ude osae kote gaeshi

9.Chudan tsuki - Nagashi tsuki kote gaeshi

10.Nuki uchi - Ushiro kime

Bo jutsu kihon (Kukishin ryu Minaki-den)

1.Shomen uchi

2.Mawashi uchi

3.Age uchi

4.Sukui

5.Tsuki

6.Mae mawari

7.Yoko mawari 1

8.Yoko mawari 2

9.Ushiro mawari

10.Ue mawari

Mugai shinden motoha fudoshin iai kihon

1.Nukiuchi

2.Chiburi/notto

3.Shomen kiri

4.Kesa giri

5.Tsuki

NIDAN

Kihon oku no kata

1.Gyaku katate dori - Kote otoshi

2.Ryogote dori - Kukuri nage

3.Kekomi - Ren tsuki

4.Kataeri dori - Kasumi nage

5.Ryoeri dori - Atemi nage

6.Ushiro dori - Seoi otoshi nage

7.Men tsuki - Irimi ate ude osae kote gaeshi

8.Men uchi - Irimi nage

9.Renzoku tsuki - Kote gaeshi

10.Nuki uchi - Ushiro jime

Chobo no kata (Kukishin ryu Minaki-den)

Mugai shinden motoha fudoshin iai kihon tachiai kata

1.Mae

2. Ushiro

3. Migi

4. Hidari

SANDAN

Yoshin no kata

1.Gyaku katate dori - Uragote kime makura dori

2.Ryogote dori - Gyaku kime dori

3.Kekomi - Utushi nage

4.Kataeri dori - Hora hiji otoshi

5.Ryoeri dori - Hachi nage

6.Ushiro dori - Uragote ushiro dori

7.Men tsuki - Ushiro otoshi

8.Men uchi - Ranshu otoshi

9.Chudan tsuki - Inazuma otoshi

10.Nuki uchi - Ushiro otoshi

Hanbo no kata

1.Men uchi

2.Renda

3.Irimi tsuki kote uchi

4.Kote uchi

5.Kaeshi uchi

6.Nodo tsuki kote uchi

7.Ate ichimonji

8.Ura tsuki

Mugai shinden motoha fudoshin iai kihon idori kata

1.Mae

2. Ushiro

3. Migi

4. Hidari

Kappo

Shoden katsu

YONDAN

Tanto dori

1.Kotegaeshi dori

2.Koteori dori

3.Irimi dori (okuri hiji gaeshi)

4.Irimi ate dori

5. Sagari dori

6.Uke dori (ushiro kime)

7.Oni kudaki dori

8.Ren kiri komi tsuki dori

Ishiya toritsuke no waza

Kote gaeshi maki:

Hayanava

Gosunnava

Sanjunava

Suwari shime no kata

1.Ryote jime

2.Katate jime

3.Mawashi jime

4.Kokyu jime

5.Shin-no-shime

6.Gyakute jime

7.Hadaka jime

8.Gyaku juji jime

9.Okuri eri jime

10.Ushiro eri jime

Hanbo jutsu renzoku waza

Takagi ryu omote kata

1. Kasumi dori

2.Do gaeshi

3.Karame dori

4.Kyoto

5.Katamune dori

6.Ryomune dori

7.Oikake dori

8.Kaigo kudaki

9.Yuki chigai

10.Yui gyaku

11.Ransho

12.Ken nagare

13.Hiza guruma

Kappo

Chuden katsu

GODAN

Bushin no kata

1. Katate dori – Ura kobushi ate (kubi ori)

2. Ryogote dori – Hiji ate kime dori kote gaeshi

3. Kekomi  – Utushi ura kobushi ate (irimi ura nage)

4. Kataeri dori – Ura kobushi ate / keri ura gyaku dori

5. Ryoeri dori – Age kobushi ate ninai gyaku nage

6. Ushiro dori – Joge ate nage  

7. Men tsuki – Irimi ura kobushi ate kote gaeshi

8. Men uchi – Kinteki geri oni kudaki nage

9. Chudan tsuki – Ganmen otoshi

10. Nuki uchi – Ura nage

Hanbo jutsu ura waza

Kodachi no kata (omote, ura, hashirigakari)

1.Uen

2.Saen

3.Irimi

4.Hien

5.Ichimonji

Okuden kappo

Okuden katsu

Okuiho

1.Kata kansetsu dakyu-ho

2.Sakotsu kansetsu-ho

3.Hiji no doboku

4.Tekubi no doboku

5.Akirosuken sonshyo 

ROKUDAN

Kaeshi no kata

1.Gyaku kime nage kaeshi

2.Kote gaeshi

3.Ushiro nage kaeshi

4.Tataki komi kaeshi

5.Hiji otoshi kaeshi

Takagi ryu muto dori

1.Hiken

2.Kokyu

3.Kimegaeshi

4.Hien

5.Ichimonji

Okuden yurushi no kata (for Okuden full transmission peoples)

1.Irori dori

2.Kata hiji jime

3.Kekomi ura dori

4.Haigo-tai otoshi

5.Irimi ate nage

     Кроме того, факультативно изучаются три ката изначальной школы Хонтай Йошин рю дзю-дзюцу: гьяку но ката (для уровня шодан), наге но ката (для уровня нидан) и оку но ката (для уровня сандан).

Gyaku no kata

1.Kote – Ura gote

2.Ryogote – Kuguri gyaku

3.Kekomi – Kekomi gyaku

4.Kataeri – Hon kime

5.Ryoeri – Ninai gyaku

6.Haigo – Tatsuki gyaku

7.Men tsuki – Mae hiji

8.Men uchi – Hiji otosh

9.Kobushi ate – Kote gaeshi

10.Nuki uchi – Ori komi

Nage no kata

1.Kote – Kuguri nage

2.Ryogote – Hora otoshi

3.Kekomi– Sukui nage

4.Kataeri – Kasumi nage

5.Ryoeri – Atemi nage

6.Haigo – Seoi nage

7.Men tsuki – Konoha otoshi

8.Men uchi – Irimi

9.Kobushi ate – Hora nage

10.Nuki uchi – Mawashi nage

Oku no kata

 1.Kote – Kote otoshi

 2.Ryogote – Juji gyaku

 3.Kekomi – Ke otoshi

 4.Kataeri – Ura jime

 5.Ryoeri – Tataki komi

 6.Haigo – Tai otoshi

 7.Men tsuki – Kote ori

 8.Men uchi – Hiji jime

 9.Kobushi ate – Inazuma otoshi

 10.Nuki uchi – Mawashi otoshi